• Tổ chức các sự kiện marketing, sự kiện giải trí, sự kiện văn hóa… quảng bá thương hiệu của Doanh nghiệp và tổ chức và mang lại lợi ích cho cộng đồng.